ناسوت

تنها راه تحمل هستی این است که در ادبیات غرقه شوی، همچنان که در عیشی مدام. گوستاو فلوبر

ناسوت

تنها راه تحمل هستی این است که در ادبیات غرقه شوی، همچنان که در عیشی مدام. گوستاو فلوبر

ناسوت

روزگار یقین به سر آمده، آری، هزاره ما هزاره تردید است

آخرین مطالب
آخرین نظرات

فساد در گفتار

جهان در حال تحقق

مولفه های حکومت اموی

رنج های فرشته ی قصه گو؛ مرجان پیران

آنچه پس از کانت رخ داد؛ بررسی تاثیرات گسست کانتی در حیطه ی اندیشه و عمل

در حاشیه کتاب تمدن و ملالت های آن اثر فروید

در حاشیه کتاب کار روشنفکری اثر بابک احمدی

در حاشیه کتاب کتاب تردید اثر بابک احمدی

در حاشیه کتاب علم هرمنوتیک اثر ریچارد ا. پالمر ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی

در حاشیه کتاب هرمنوتیک غربی تاوبل شرقی اثر تقی رحمانی

در حاشیه کتاب نقد و حقیقت اثر رولان بارت ترجمه شیرین دخت دقیقیان

رویکرد قران به پدیده های مادی

سه وجه افراط گرایی دینی

مری لوئیس؛ خوشبختی در سایه سار جنونی خود خواسته

زندگی سگی آقای شاریکوف

پیرامون اکمال دین